Privacy Statement

Wedi Care beschermt de privacy van haar cliënten. Alle privacygevoelige informatie die Wedi Care ontvangt en verwerkt vallen onder deze privacy statement.

Welke gegevens er worden verwerkt

Om (continuïteit van) zorg te kunnen verlenen is het van belang dat Wedi Care persoonlijke gegevens ontvangt, verwerkt, doorstuurt en bewaard. Vaak gaat dit om persoonlijke en medische gegevens van cliënten bij wie Wedi Care persoonlijke zorg verleent of heeft verleend. Te denken valt hierbij aan NAW-gegevens, anamneseverslagen en andere gespreksverslagen. De informatie wordt verkregen via aanmeldingen van cliënten of via betrokken hulpverleners van cliënten.

Met welke doelen deze gegevens worden verwerkt

Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen weten welke zorg er bij wie en op welke locatie verleend moet worden en om continuïteit van zorg te kunnen bieden. Persoonlijke en medische gegevens van cliënten worden bewaard om terug te kunnen vinden wat er wanneer met wie is besproken en wat de gemaakte afspraken waren tijdens dat gesprek. Ook voor intercollegiaal overleg worden deze gegevens bewaard.

Voor de cliënten bij wie Wedi Care een PGB-indicatie aanvraagt worden de benodigde gegevens van de aanvraag maximaal zes maanden bewaard. Het aanvragen van een PGB-indicatie neemt ongeveer zes weken in beslag. Soms maken mensen bezwaar tegen het genomen indicatiebesluit van de zorgverzekeraar, waardoor er extra tijd bijkomt voordat de aanvraag volledig is afgehandeld. In uiterste gevallen gaan hier enkele maanden overheen. Om de aanvraag toe te kunnen lichten bewaard Wedi Care anamnesegespreksverslagen daarom maximaal een half jaar.

Bij cliënten waar Wedi Care intensieve zorg verleend en zorgcoördinatie doet, worden de gegevens maximaal 15 jaar bewaard volgens de wet WGBO.

Beveiliging

De gegevens van Wedi Care zijn versleuteld en beveiligd.

Als er onverhoopt een inbreuk in verband met gegevens plaatsvindt (datalek), moet dit binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als het datalek een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van cliënten van Wedi Care, dan wordt dit ook bij hen gemeld. Dit geld niet voor datalekken, waar de privacy van persoonsgegevens niet in gevaar is geweest.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in het systeem) gegevens verloren zijn gegaan of als Wedi Care onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten.

Keuzes en rechten van de cliënten van Wedi Care

Cliënten kunnen hun bewaarde gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar info@wedicare.nl. t.a.v. Wedica Premchand.